Privacyverklaring

Hoe gaan wij om met uw privacy?

Voor Stichting Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta is de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk. Wij respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u (in de bibliotheek, via de website of anderszins) aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. We trainen onze medewerkers en vrijwilligers in het omgaan met privacy.

Wat zijn persoonsgegevens?

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we omgaan met de persoonsgegevens die wij verwerken. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect tot u te herleiden zijn. U kunt hierbij denken aan: naam, adres, leenhistorie, deelname aan cursus of activiteit of voorkeuren die u bij ons heeft opgegeven.

Doeleinden van de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

• Voor het uitvoeren van het door u afgesloten bibliotheekabonnement, waaronder de registratie van de door u geleende en geretourneerde werken uit onze collectie en het incasseren van de contributie. De persoonsgegevens worden vijf jaar na beëindiging van het abonnement automatisch verwijderd, mits er geen financiële registraties meer open staan. Leerlinggegevens, die worden verstrekt voor het gebruik van De Bibliotheek op school, worden 3 maanden na uitschrijving automatisch verwijderd, mits er geen financiële registraties meer open staan.
• Om aanvullende diensten aan te kunnen bieden via onlinebibliotheek.nl (e-books, de Luisterbieb en online cursussen) en het lenen bij andere bibliotheken. • Om met u in contact te treden en te reageren op door u gestelde vragen.
• Om u te informeren over praktische zaken rondom een cursus of activiteit (als u zich hiervoor heeft aangemeld) of een vervolg daarop.
• Om u te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening.
• Voor het verzenden van digitale nieuwsbrieven (als u zich hiervoor heeft aangemeld).
• Voor het verbeteren van onze website en onze dienstverlening.
• Om marktonderzoek te doen, zodat we beter kunnen inspelen op uw wensen.
• Voor de naleving van wettelijke verplichtingen.
• Voor deelname aan cursussen en activiteiten.Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt alleen wanneer u ons daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend.

Doorgifte aan derden

Uw gegevens zijn bij ons in vertrouwde handen. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening of als er een wettelijke plicht op rust.
In de volgende situaties kan doorgifte aan derden wel plaatsvinden:
• Lenen bij een andere bibliotheek
• Bij aanmelding op onlinebibliotheek.nl
• Bij aanmelding bij muziekweb.nl
• Tbv samenwerking met CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek)
• Bij door ons ingeschakelde leveranciers
• Op grond van wettelijke verplichtingen

Lenen bij een andere bibliotheek

Via interbibliothecair leenverkeer kunt u materialen opvragen uit de catalogus van
andere bibliotheken. Dan zijn wij genoodzaakt om enkele van uw persoonsgegevens
(naam en pasnummer) door te geven aan de betreffende bibliotheek. De
verantwoordelijkheid voor de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens ligt
dan bij deze externe bibliotheek.

onlinebibliotheek.nl

Als lid van Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta kunt u gebruik maken van verschillende aanvullende landelijke diensten die vallen onder de verantwoordelijkheid van de Koninklijke Bibliotheek. Via de website www.onlinebibliotheek.nl kunt u bijvoorbeeld e-books lenen. Ook op de website www.bibliotheek.nl worden specifieke diensten door de Koninklijke Bibliotheek aangeboden. Om van deze diensten gebruik te kunnen maken, dient u op de website(s) voor de desbetreffende diensten een account aan te maken.

Wij wisselen op voorhand een beperkte set persoonsgegevens met de Koninklijke Bibliotheek uit om het mogelijk te maken dat u door de Koninklijke Bibliotheek als lid van de bibliotheek wordt herkend. Op het moment dat u een account voor deze dienst(en) aanmaakt geeft u hiermee toestemming voor het verstrekken van uw lidmaatschapsgegevens van Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta aan de Koninklijke Bibliotheek. De Koninklijke Bibliotheek koppelt deze gegevens vervolgens aan dit nieuwe account. Zij verwerken deze gegevens overeenkomstig hun eigen privacypolicy die te vinden is op onlinebibliotheek.nl.

Als u gebruik maakt van de diensten via www.onlinebibliotheek.nl en/of www.bibliotheek.nl, kunt u voor uw rechten als betrokkene rechtstreeks contact opnemen met de Koninklijke Bibliotheek.
U kunt van modelbrieven gebruik maken en die zijn beschikbaar op: https://www.kb.nl/avginzage.

muziekweb.nl

Via de website muziekweb.nl krijgt u toegang tot de collectie van Muziekweb. Om van deze diensten gebruik te kunnen maken, moet u op deze website een account aanmaken. Wij wisselen een beperkte set gegevens uit met Muziekweb om het mogelijk te maken dat u wordt herkend als lid van een bibliotheek. Op het moment dat u een account aanmaakt op muziekweb.nl geeft u toestemming voor het verstrekken van uw lidmaatschapsgegevens aan Muziekweb. Muziekweb koppelt deze gegevens vervolgens aan uw account. Zij verwerken deze gegevens overeenkomstig hun eigen privacypolicy die te vinden is op muziekweb.nl.

CBS

Samenwerking tussen de bibliotheek en het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). De bibliotheek levert persoonsgegevens van leden aan het CBS. Doel van deze samenwerking is het verrijken van onze ledengegevens met CBS data. Hierdoor kunnen wij onze dienstverlening naar onze leden verbeteren en gerichter inzetten om nieuwe leden uit specifieke doelgroepen aan te trekken. Wij zijn met het CBS overeengekomen dat het CBS uw persoonsgegevens kan gebruiken in het kader van het landelijk onderzoek onder bibliotheekleden.

Persoonsgegevens die wij delen met het CBS:
geboortedatum/ geslacht/ laatste inschrijfdatum/ISIL-code van de basisbibliotheek waarvan men lid is/ 6-positie postcode/huisnummer en huisnummertoevoeging (indien van toepassing)/ de werkelijke peildatum waarop de gegevenslevering betrekking heeft. Het CBS gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om, zodat ze goed beschermd zijn. Meer informatie hierover kunt u lezen in de Privacyverklaring van het CBS.

Door ons ingeschakelde leveranciers

Het kan zijn dat we een externe partij inschakelen om bepaalde verwerkingen voor ons uit te voeren (bijvoorbeeld voor de leenadministratie, administratie van de (taal)vrijwilligers en taalvragers, het maken van een statistische analyse of een mailing verzorgen). In die situaties zullen we met die derde(n) afspraken maken over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van gegevens in een verwerkingsovereenkomst. Er wordt vastgelegd dat derde partijen uw gegevens nooit voor hun eigen doeleinden mogen gebruiken.

Vrijwilligers

Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta verzamelt en verwerkt gegevens van de vrijwilligers, ten behoeve van:

 • uitvoering van de vrijwilligersovereenkomst
 • verzekering van de vrijwilliger
 • uitbetaling van eventuele vergoedingen en onkosten.

De gegevens worden ingevoerd in het verwerkingssysteem Hello’s, met welke partij de bibliotheek een verwerkingsovereenkomst heeft. Bij beëindiging van de overeenkomst zullen de persoonsgegevens nog 2 jaar bewaard blijven of meteen vernietigd worden indien hierom wordt verzocht. Een beperkt aantal medewerkers heeft toegang tot dit systeem.

Het bieden van een passend cursusaanbod/opleiden van vrijwilligers

Via het Startpunt ‘Ik wil leren’ komen aanmeldingen van cursisten en vrijwilligers bij ons binnen. Wij zorgen er vervolgens voor dat er een passend cursusaanbod gedaan wordt en vrijwilligers op de juiste manier opgeleid worden. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens van vrijwilligers:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Postcode
 • Adres
 • Woonplaats
 • Gemeente

En de volgende persoonsgegevens van cursisten:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Adres
 • Geboortejaar
 • Nederlandstalige basisschool ja/nee
 • Gemeente
 • Leervraag

Wij verwerken deze persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met jou aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze informatie 2 jaar.

Sollicitatieprocedure

Gegevens van sollicitanten worden maximaal 1 maand bewaard. De persoonsgegevens worden gebruikt om contact op te kunnen nemen met de kandidaat en worden niet zonder toestemming doorgegeven aan derden. Als wij de sollicitatie in portefeuille willen houden gebeurt dat uitsluitend met toestemming van de kandidaat en voor een periode van maximaal 6 maanden. Mochten we de gegevens langer willen bewaren, dan wordt er opnieuw toestemming gevraagd aan betrokkene.

Afgifte op grond van wettelijke verplichtingen

Onder bepaalde omstandigheden zijn wij wettelijk verplicht om uw gegevens af te geven aan overheidsinstanties (politie, justitie en fiscus). Wij zullen uw gegevens alleen afgeven wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het is ons niet altijd toegestaan u te informeren over een dergelijke afgifte.

Cookies

Op onze website wordt gebruikgemaakt van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer ontvangt wanneer u onze website bezoekt. Om het gebruik van onze websites te meten gebruiken wij de diensten Google Analytics en Adobe Analytics. Daarmee wordt bijgehouden hoe bezoekers onze websites gebruiken, welke pagina’s zij bezoeken, waar zij vandaan komen, waar zij op klikken en welke browser zij gebruiken. Met deze informatie kunnen wij het gebruiksgemak en de kwaliteit van onze websites verbeteren en kunnen bezoekersstatistieken worden opgesteld. Deze hebben we nodig om ons te verantwoorden aan de gemeenten die ons subsidiëren. In de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om cookies uit te schakelen. Dit kan wel de functionaliteit van bibliotheekdiensten beïnvloeden.

Meldplicht datalekken

Sinds januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat wij direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens bij (het vermoeden van) een ernstig datalek. Soms moeten wij het datalek ook melden aan betrokkenen. Wij hebben interne procedures om datalekken zoveel mogelijk te voorkomen.

Vragen en recht op inzage en correctie

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta of als u deze gegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen, kunt u contact opnemen via Mevr. Marina Nattekaas, privacy@bzhd.nl.
Wij vragen hierbij altijd om een kopie van uw legitimatiebewijs. Het kan zijn dat er kosten zijn verbonden aan uw verzoek.

Wijzigingen

Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta behoudt zich het recht voor de privacyverklaring te wijzigen. Elke verandering wordt op deze pagina gepubliceerd. Wij raden u daarom aan de privacyverklaring met regelmaat te lezen.

Contactgegevens

Stichting Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta
Burgemeester van der Jagtkade 7
3221 CB  Hellevoetsluis
0181-315 111
KvK 24394840

Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 6 juni 2023